Gå til innhold

[Opphevet] § 15-3 Midlertidig forføyning

Lov og forskrift

Ved midlertidig forføyning kan man ikke benytte de forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer regulert i §§ 15-7 og 15-8. Ved midlertidig forføyning vil ødeleggelse bare kunne skje etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i inngrepssak, jf. § 15-9 tredje ledd.

Det er innehaveren av rettigheten som må anmode retten om en midlertidig forføyning. Rettighetshaver kan fremme anmodning på eget initiativ, eller etter henvendelse fra tollmyndighetene etter § 15-1.

Det er retten som gir melding til tollmyndighetene om beslutningen, herunder hvilke varer som skal holdes tilbake. Tollmyndighetene publiserer forføyninger som til enhver tid er i kraft.


Forarbeider til tolloven § 15-3 

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)

Tidligere bestemmelser og forarbeider

 

Tolloven 2007 § 15-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)