Gå til innhold

[Opphevet] Straff for den som ikke gir pliktige deklarasjoner mv.

Plikten til å deklarere følger av § 4-10. Alle varer som skal tollekspederes, f.eks. ved fortolling eller transittering, skal deklareres. Brudd på denne plikten er straffbar.

Lov og forskrift

Den som ikke deklarerer en deklareringspliktig vare, vil ofte også ha brutt melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1. Overtredelsen av melde- og fremleggelsesplikten vil i så fall konsumere overtredelsen av deklareringsplikten, og straffebestemmelsene kan ikke brukes samtidig (i konkurrens).

Ved inn- og utførsel med fartøy kan det tenkes at fartøysfører har oppfylt meldeplikten etter § 3-3 (og melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1) ved å levere de skipsdokumentene tollmyndighetene krever, men at varens mottaker/avsender ikke har deklarert varene. Mottaker/avsender kan da straffes etter § 16-5.

"Pliktige deklarasjoner" omfatter i tillegg til deklarasjoner etter § 4-10, andre skjema eller erklæringer som noen har en plikt til å avgi til tollmyndighetene. Eksempler på dette er skipsdokumentene som fartøysfører skal levere i henhold til § 3-3-2. Dersom disse dokumentene ikke blir levert, kan fartøysfører straffes etter § 16-5.