Gå til innhold

[Opphevet] § 2-5 Tollskyld for vare som sendes i henhold til internasjonal avtale

Tolloven § 2-5 omhandler ansvar for toll for varer som sendes i henhold til internasjonale avtaler. Norge har inngått flere avtaler med andre land om forenklinger i den internasjonale vareførselen.

For å kunne bruke de forenklede prosedyrene disse avtalene gir anvisning på, må det som regel stilles en garanti overfor tollmyndighetene. Reglene om garanti i disse avtalene kommer i tillegg til reglene om ansvar i §§ 2-1 til 2-4. Tollforskriften § 2-5-1 gjennomfører ansvarsbestemmelsene vedrørende garanti i følgende avtaler:

Gjennomføringen innebærer at ansvaret til den som er ansvarlig etter konvensjonen følger av tolloven i tillegg til selve avtalen mellom garantisten, tollmyndighetene og den som bestiller garantien.

Tollskyld ved bruk av TIR-carnet

Ansvar ved bruk av TIR-carnet er bare aktuelt der varene kommer bort eller ulovlig blir tatt i bruk uten at transitteringsprosedyren er avsluttet. Ansvaret for den garanterende organisasjon er et alternativ til ansvar etter §§ 2-2 og 2-3.

Den garanterende organisasjon i Norge er Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som igjen er tilknyttet International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA). Garantien er begrenset til maksimalt USD 50 000 per carnet.

Tollskyld ved bruk av ATA-carnet

Ansvar etter ATA-konvensjonen er aktuelt der varer som er midlertidig innført med ATA-carnet ikke blir gjenutført, kommer bort eller blir benyttet i strid med gitte vilkår. Et ATA-carnet er et dokument som kan kjøpes hos det lokale handelskammeret der varen sendes fra, og som både brukes i forbindelse med deklarering av varen og som sikkerhet for toll og avgifter. Ansvaret er begrenset til det enkelte carnets pålydende. For å kunne bruke carnet ved midlertidig innførsel, må carnetet dekke minst 30 % av vareverdien.

Ansvaret for den garanterende organisasjon er et alternativ til ansvar etter §§ 2-2 og 2-3. Tollmyndighetene vil i forbindelse med overtredelser rette krav direkte til garanterende organisasjon, som vil kreve regress av innehaveren av carnetet.

Den garanterende organisasjon i Norge er Oslo handelskammer, som er organisert i Det Internasjonale Handelskammer (ICC).

Et ATA-carnet er tidsbegrenset i inntil ett år fra utstedelse, og det er angitt på selve carnetet hvilke varetyper det er tilknyttet. Innenfor den angitte tidsperioden kan slike varer flyttes over landegrensene flere ganger av carnet-innehaveren.

Ansvaret under ATA-konvensjonen gjelder tilsvarendende for såkalte CPD-carnet

fra Taiwan, jf. avtale mellom kinesiske myndigheter, norske myndigheter og de respektive lands handelskammere.

Tollskyld ved bruk av transitteringskonvensjonen

Ansvar for toll og avgifter etter transitteringskonvensjonen er bare aktuelt der varene kommer bort eller ulovlig blir tatt i bruk uten at transitteringsprosedyren er avsluttet.

Ansvaret for den som garanterer er et alternativ til ansvar etter §§ 2-2 og 2-3.


Forarbeider til tolloven § 2-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 43