Gå til innhold

[Opphevet] § 13-12 Planlegging, målretting og gjennomføring av kontroller

Lov og forskrift

Bestemmelsens formål er å tydeliggjøre hvilke muligheter tollmyndighetene har til å innhente, lagre, sammenstille og bruke personopplysninger når kontrollvirksomheten planlegges, målrettes og gjennomføres.

Personopplysningsloven § 33 krever at behandling av sensitive personopplysninger har konsesjon fra Datatilsynet, men det er gjort unntak fra kravet for statlige myndigheter når behandlingen har lovhjemmel. Nødvendige sensitive personopplysninger vil i hovedsak omfatte opplysninger om mistanke om straffbare lovbrudd, konstaterte straffbare brudd på tollregelverket eller brudd på annet regelverk som tollmyndighetene har ansvar for å kontrollere.

Bestemmelsen gir tollmyndighetene adgang til å behandle sensitive personopplysninger for etteretnings- og kontrollformål. Grensekryssende trafikk på landeveien og fergeterminaler med utenlandstrafikk kan overvåkes av tollmyndighetene ved bruk av skiltgjenkjenningssystem (ANPR).

Kildene til personopplysningene kan være anonyme. Personopplysningene behøver ikke være fullstendige og verifiserte, men tollmyndighetene må innen fire måneder avklare om ikke-verifiserte personopplysninger er korrekte og relevante.

Hjemmelen for lagring er avgrenset til personopplysninger som er nødvendige for å kunne planlegge, målrette og gjennomføre tollmyndighetenes kontroller. Lagrede opplysninger skal slettes når de ikke lenger er nødvendige ut fra formålet med behandlingen. Opplysninger innhentet ved skiltgjenkjenningssystem (ANPR), kan maksimalt lagres inntil seks måneder etter at opplysningene er innhentet.


Forarbeider

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9

Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 13 (særlig punkt 13.5)