Gå til innhold

[Opphevet] § 4-3 Åpnings-/ekspedisjonstider og gebyr

Åpningstid

Åpningstiden er det tidsrommet tollstedet er åpent for publikum. EØS-avtalen stiller minimumskrav til norske myndigheter for åpningstidene ved grenseovergangene. Utgangspunktet er at grenseovergangene skal være åpne 24 timer i døgnet. I tolloven § 4-3 er det fastsatt åpningstider som både oppfyller disse minimumskravene samt regulerer åpningstidene for alle tollsteder. I tillegg reguleres gebyrer.

Den alminnelige åpningstiden er fra kl. 8.00 til kl 15.30 mandag til fredag unntatt hellig- og høytidsdager, og fra kl. 8.00 til 12.00 onsdag før skjærtorsdag samt jul- og nyttårsaften. Enkelte steder kan ha utvidet åpningstid. I den utvidede åpningstiden vil publikum kunne få utført de vanligste tolltjenester.

Ekspedisjonstid

Ekspedisjonstiden er det tidsrom kunder kan få utført tolltjenester. I utgangspunktet er tolltjenester i ekspedisjonstiden gratis, men i visse tilfeller må det betales gebyr (se nærmere om gebyr nedenfor). Den alminnelige ekspedisjonstiden er fra kl. 8.00 til kl. 15.30 mandag til fredag unntatt hellig- og høytidsdager, og fra kl. 8.00 til 12.00 onsdag før skjærtorsdag samt jul- og nyttårsaften. Enkelte steder kan ha utvidet ekspedisjonstid.

Et tollsted vil alltid være åpent i ekspedisjonstiden, men kan også være åpent utover denne tiden. Publikum vil også utenfor ekspedisjonstiden kunne få utført de fleste tolltjenester, men vanligvis mot gebyr. I den nærmere regulering i tollforskriften er ikke begrepet ekspedisjonstid benyttet i forskriftsteksten, uten at dette har noen praktisk betydning. I forskriften benyttes begrepet åpningstid.

Tolltjeneste

Uttrykket "tolltjeneste" i tolloven 2007 erstatter tidligere "tollforretninger" uten at det medfører endring i meningsinnholdet. Med "tolltjeneste" menes alle arbeidsoppgaver som tollmyndighetene utfører, herunder bl.a. tollbehandling og kontroll. I tolloven har begrepet bare betydning for evt. vederlag (gebyr) fra publikum.

Gebyr

Tolltjenester utført i alminnelig åpningstid er gratis, såfremt de utføres på tollstedet. Utenfor tollstedet påløper det derimot gebyr for all tollbehandling etter § 4-1. Tollmyndighetenes kontrollvirksomhet medfører ikke gebyr, uansett hvor slik virksomhet finner sted.

I den utvidede åpningstiden er all papirbasert tollbehandling gebyrpliktig ved ervervsmessig vareførsel. For ikke-ervervsmessig vareførsel er papirbasert tollbehandling gebyrfri. All elektronisk tollbehandling er gebyrfritt uansett tid, med unntak av det kredittgebyret som påløper ved belastning av tollkredittkonto. Tilsvarende vil informasjonsvirksomhet (som verken er tollbehandling eller kontrollvirksomhet) være gebyrfri i også i utvidet åpningstid.

Skal det betales gebyr, er det den som anmoder om tolltjenesten som er ansvarlig for gebyret. De forskjellige satser er nærmere regulert i § 4-3-2.


Forarbeider til tolloven § 4-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 48

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 §§ 6 og 7

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 6 tredje ledd, 19-22 og 209 første ledd 

Ot.prp. nr. 23 (1927) 

Ot.prp. nr. 20 (1928) 

Tollovkommisjonens utkast