Gå til innhold

Agder lagmannsrett 04.04.03

Sammendrag av dom i Agder lagmannsrett. Dato: 2003-04-04. Doknr/Publisert: LA-2002-1715 - RG-2003-933 (128-2003).

STIKKORD: Strafferett. Tolloven § 64 annet jf. første ledd, jf. § 60

SAMMENDRAG: Mann, født i 1974, ble i tingretten dømt til betinget fengsel i 30 dager og til å tåle inndragning av 100.000 kroner samt saksomkostninger. Han hadde gitt uriktige opplysninger til Tolletaten samt forsøkt å innføre en lystbåt til Norge utenom Tolletatens kontroll. Domfeltes anke over lovanvendelsen for så vidt angår spørsmålet om innførsel utenom Tolletatens kontroll førte ikke frem. Straffeloven § 34 ga ikke hjemmel for inndragning, idet det ikke var oppnådd noe utbytte ved den straffbare handlingen. Lagmannsretten fant at inndragning etter § 35 ikke burde foretas, men at det i tillegg til den betingede fengselsstraffen burde idømmes en bot av ikke ubetydelig størrelse. Denne ble satt til 20.000 kroner.

SAKSGANG: Mandal tingrett Nr 02-00190 - Agder lagmannsrett LA-2002-1715