Gå til innhold

[Opphevet] Avgifter i eksportlandet - tollverdi

Avgifter pålagt varen i eksportlandet skal ikke omfattes av tollverdi fastsatt etter § 7-10, dersom kjøperen er eller vil bli fritatt for disse.

Lov og forskrift

Dette har størst betydning for merverdiavgift (VAT), men også andre avgifter omfattes. Begrunnelsen for bestemmelsen er at avgiften ikke er en del av prisen for varen, gitt at kjøperen ikke endelig skal belastes avgiften. Det er kjøperen som må sannsynliggjøre at varen er eller vil bli fritatt for avgiften.

Dersom kjøper ikke skal betale avgiften eller har krav på refusjon av denne i tilfeller hvor betaling for avgiften allerede er overført, vil avgiften ikke utgjøre en del av prisen for varen. Dersom det i avtalen er oppstilt vilkår for at prisen ikke skal inkludere utenlandsk merverdiavgift, må vilkårene være oppfylt på fortollingstidspunktet for å få betydning for tollverdien.

Vurderingen som må gjøres blir etter dette en slags "totrinnsrakett": Først må det undersøkes om kjøperen har en rett (etter kjøpekontrakten) til å slippe å innbetale eller få refundert avgiften (trinn 1a), samt hvilke vilkår som er stilt for at han skal få sin rett (trinn 1b). Har han en slik rett, blir spørsmålet om vilkårene er oppfylt på fortollingstidspunktet (trinn 2). Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og det må fremtre som sannsynlig at kjøperen både har en rett som nevnt, og at nødvendige vilkår er oppfylt på fortollingstidspunktet.

Noen eksempler kan belyse dette:

Eksempel 1

A har kjøpt en bil i utlandet, og ved fortollingen presenterer han en faktura med bilens pris pluss merverdiavgift. Han har fått kreditt hos selgeren, og skal betale innen to uker. Temaet ved fastsettelsen av tollverdien blir hva han skal betale for bilen. Skal han betale også merverdiavgiften? Dette blir en konkret vurdering av avtalen mellom kjøper og selger. Hvis han slipper å betale merverdiavgiften når bilen er fortollet inn i Norge (og kjøperen har fått dokumentasjon for det), vil kjøpekontrakten gi ham en rett (på visse vilkår) til å slippe å betale den utenlandske merverdiavgiften. Avgjørende for fastsettelsen av tollverdien blir da om han på fortollingstidspunktet oppfyller vilkårene. Er vilkåret at bilen er fortollet inn i Norge må det anses å være oppfylt når fortollingen påbegynnes – man bør unngå å vente til bilen er fortollet og så omberegne.

Eksempel 2

A har kjøpt en bil i utlandet, og ved fortollingen presenterer han en faktura med bilens pris pluss merverdiavgift. Han har allerede betalt hele beløpet, men sier at han vil få refundert merverdiavgiften. Temaet ved fastsettelsen av tollverdien blir også her hva han (til slutt) skal betale for bilen. Skal han betale også merverdiavgiften? Dette blir en konkret vurdering av avtalen mellom kjøper og selger. Hvis han (til syvende og sist) slipper å betale merverdiavgiften når bilen er fortollet inn i Norge (og kjøperen har fått dokumentasjon for det), vil kjøpekontrakten gi ham en rett ( på visse vilkår) til å få refundert den utenlandske merverdiavgiften. Avgjørende for fastsettelsen av tollverdien blir også her om han på fortollingstidspunktet oppfyller vilkårene. I så fall kan avgiften holdes utenfor tollverdien.

Det vil selvsagt forekomme at tollmyndighetene på fortollingstidspunktet ikke finner det sannsynliggjort at kjøperen har en rett til å slippe og betale den utenlandske merverdiavgiften, eller at det er uklart om han faktisk fyller vilkårene. Et eksempel på en slik situasjon er der kjøperen allerede har returnert attesterte utenlandske eksportdokumenter til selgeren, eller at det ikke fremgår klart av kjøpekontrakten at han har rett til å kjøpe varen uten merverdiavgift. Ved fastsettelsen av tollverdien må da merverdiavgiften inkluderes.

Får kjøperen i slike tilfeller i ettertid refundert den utenlandske merverdiavgiften fra selgeren, indikerer dette sterkt at han hadde en rett til å kjøpe varen uten merverdiavgift. Kjøperen har da faktisk betalt prisen uten merverdiavgift, og i utgangspunktet vil dette danne grunnlaget for omberegning og refusjon.

Les mer