Gå til innhold

[Opphevet] Hvor kan tollmyndighetene kontrollere

Lov og forskrift

§ 13-1 regulerer hvor tollmyndighetene kan foreta kontroll, herunder hva som kan kontrolleres og vilkårene for dette. Tollmyndighetene kan stort sett kontrollere all aktivitet og alle områder som har sammenheng med inn- eller utførsel av varer til eller fra tollområdet.

Kontroll på losse- og lastesteder (§ 13-1 første ledd bokstav b og c)

Tollmyndighetene kan kontrollere overalt utendørs på steder hvor lossing eller lasting foregår eller har foregått. Dette omfatter flyplasser, havner, godsterminaler og andre steder hvor varer losses eller lastes.

Det er et vilkår at lossingen eller lastingen omfatter varer som er underlagt tollovgivningen. Dette gjelder i første rekke ufortollede varer, men også varer som er tollekspedert for utførsel. Hvis det er grunn til å anta at lossingen eller lastingen gjelder slike varer, kan tollmyndighetene kontrollere om dette er tilfelle.

I slike situasjoner er det en plikt for personer til å medvirke etter § 13-9. Personer som er på lossestedet har plikt til å svare på eventuelle spørsmål fra tollmyndighetene. Dette kan være spørsmål om hvor varene kommer fra, hvilke varer det er, hvilken rolle vedkommende har på stedet osv. Hvis det etter slike undersøkelser er grunn til å anta at varene er underlagt tollovgivningen, kan kontrollen fortsette. I motsatt fall må den avsluttes.

Det er ikke et vilkår for å kunne kontrollere at det er første gang varene losses på tollområdet. Kontrolladgangen foreligger selv om varene er omlastet flere ganger, noe som gjelder både smuglervarer, varer under transittering eller varer som er innført midlertidig.

Det er selve losse- eller lastestedet som kan kontrolleres, herunder varer som måtte finnes der. Varer som befinner seg i et transportmiddel som stanses på veien kan ikke kontrolleres etter dette alternativet.

I tillegg til kontrolladgang overalt utendørs på losse-/lastesteder, er det hjemmel for kontroll i lagerbygninger og lignende hvor lossing eller lasting foregår eller har foregått. Dette omfatter bl.a. bygninger på flyplasser, lager og ekspedisjonsbygninger i havneområder, samt godsterminaler inne på tollområdet. Kontorlokaler og lignende i slike bygninger kan ikke kontrolleres etter dette alternativet, men kontroll av slike kan være hjemlet i andre bestemmelser (se § 13-4).

Kontroll i tilknytning til forfølgelse (§ 13- 1 første ledd bokstav a)

Tollmyndighetene kan kontrollere over alt utendørs når kontrollen har som formål å avdekke ulovlig vareførsel, og undersøkelsen skjer i tilknytning til forfølgelse av et forhold som antas å innebære en overtredelse.

Ved tollområdets grenser vil kontroll av personer og transportmidler være dekket av § 13-1 bokstav e og § 13-3, men § 13-1 første ledd bokstav a gir i tillegg adgang til å forfølge en transport som fortsetter videre inn på tollområdet, dersom det er mistanke om overtredelse.

Forfølgelse ut av tollområdet følger andre regler. I utgangspunktet kan man ikke forfølge inn på andre lands territorium, men i avtaler med Sverige og Finland er det likevel åpnet for dette i en viss utstrekning. Se nærmere § 14-2.

På sjøterritoriet kan kontroll foretas ut til grensen for den tilstøtende sone utenfor territorialfarvannet. Denne grensen er 24 nautiske mil fra grunnlinjene. Det er også i en viss utstrekning anledning til å forfølge fartøy som forlater sonen. Slik forfølgelse er tillatt innenfor rammen av artikkel 111 i Havrettskonvensjonen av 10. desember 1982.

Bestemmelsen om forfølgelse er også aktuell overalt på tollområdet hvor det kan befinne seg ufortollede varer, for eksempel på en flyplass eller i et kjøretøy som transporterer transitterte varer. Kontrolladgangen omfatter også varer som er tollekspedert for utførsel.

Andre praktiske tilfeller er hvor personer eller transportmidler forlater transportmidler eller lagringsplasser for ufortollede varer. Foreligger det mistanke om at disse har med ufortollede varer, er det adgang til å forfølge disse for å avklare mistanken (se § 13-1 første ledd bokstav e nr 5). Det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for overtredelse for at mistankekravet skal sies å være oppfylt.

Kontroll på tog (§ 13-1 første ledd bokstav d)

Tollmyndighetene kan kontrollere om bord på alle tog, uansett hvor toget befinner seg. Bakgrunnen for bestemmelsen er at tog vanligvis ikke kontrolleres ved grensepasseringen, men først ved stasjoner inne på tollområdet.

Kontrolladgangen i bokstav d gjelder varer som befinner seg om bord på toget. Kontroll på personer som befinner seg på toget må foretas etter § 13-1 første ledd bokstav e (se Kontroll på person).