Gå til innhold

[Opphevet] Straff for å utstede uriktig opprinnelsesbevis mv.

Lov og forskrift

Utenlandske kjøpere av norske varer i land vi har frihandelsavtale med, kan oppnå preferansetollbehandling dersom varene oppfyller nærmere vilkår for opprinnelse (se § 8-4), og den norske eksportøren sender med varen et opprinnelsesbevis.

Opprinnelsesbevisene er i all hovedsak egenerklæringer (såkalte opprinnelseserklæringer) fra eksportøren, som går god for at varene oppfyller vilkårene for opprinnelse. Det er straffbart etter § 16-5 å utstede en slik opprinnelseserklæring dersom varene som omfattes ikke oppfyller vilkårene for opprinnelse.

I noen tilfeller ber eksportører tollmyndighetene attestere opprinnelsesbevis (varesertifikat EUR.1/EUR-MED). Det vil være straffbart å be om dette ("foranledige utført") dersom varene ikke oppfyller vilkårene for opprinnelse.

Det er videre straffbart å utstede eller legge frem andre dokumenter med et uriktig innhold for norske eller utenlandske tollmyndigheter, dersom dette gjøres for å oppnå preferansetollbehandling.


Rettspraksis

  • Rt. 1994 s. 850
  • Frostating lagmannsrett 16. juni 1993
  • Frostating lagmannsrett 19. mai 2005