Gå til innhold

[Opphevet] § 4-25 Adgang til å disponere over tollekspedert vare mv.

Når en vare er tollekspedert, kan det disponeres over den i tråd med tollekspedisjonen. I hvilken utstrekning det kan disponeres over den avhenger av forutsetningene og vilkårene i den enkelte tollekspedisjon.

Adgangen til å disponere fastsettes positivt, dvs. at man kan gjøre det som er gitt tillatelse til. Ønsker man å gjøre noe annet enn det som er gitt tillatelse til, eller på andre vilkår og forutsetninger, oppstår det en plikt til å legge fram ny deklarasjon.

Den som f.eks. har forpasset en vare, har bare tillatelse til å transportere varen, og må melde seg på et bestemt tollsted med varen innen en gitt tidsfrist. Dersom vedkommende vil gjøre noe annet enn å transportere varen (f.eks. å bearbeide den), må han søke om ny tillatelse ved å fremlegge deklarasjon. Tilsvarende hvis han ønsker å endre ankomststed eller tidsfrist.

Et annet eksempel kan være en midlertidig innført, utenlandsregistrert bil hvor føreren fyller vilkårene for dette. Dersom han bestemmer seg for å selge bilen, oppstår det umiddelbart en plikt til tollekspedisjon. Tilsvarende vil det være med en midlertidig innført, utenlandsregistrert bil som er tollekspedert for demonstrasjon i Norge. Dersom den som har fått tillatelsen bestemmer seg for å dra på ferie med bilen, oppstår plikt til å tollekspedere den på nytt.

Tollekspederes et fritidsfartøy som "flyttebåt" etter § 5-1 er et av vilkårene at fartøyet ikke kan selges før to år etter fortollingen. Brytes dette vilkåret oppstår umiddelbart plikt til å legge fram ny deklarasjon. Tilsvarende blir det hvis landbruksvarer som er innvilget tollfritak etter § 5-7, benyttes til annet enn "teknisk bruk". Deklareringen skjer etter bestemmelsene i §§ 4-10 og 4-13.

Tollmyndighetene kan nekte tollekspedisjon inntil pliktige opplysninger om varen er gitt. Med "pliktige opplysninger" menes f.eks. opplysninger og dokumenter nevnt i tollforskriften §§ 4-20-1 og 4-20-2. Bestemmelsen formaliserer deler av det ulovfestede prinsippet om at tollmyndighetene ikke er forpliktet til gi tillatelser basert på usikkert grunnlag eller uriktige forutsetninger.


Forarbeider til tolloven § 4-25

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 32

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901