Gå til innhold

[Opphevet] § 3-7 Meldeplikt ved avreise

Lov og forskrift

Meldeplikt ved avreise med fartøy

Fører av fartøy skal melde fra til tollmyndighetene elektronisk i SafeSeaNet Norway i god tid før avreise, slik at det skal være mulig å kontrollere fartøyet før avgang. Fartøysføreren må i den forbindelse ta hensyn til tollmyndighetenes åpningstid. Det som skal meldes fra om er den omstendighet at fartøyet går fra tollområdet. Meldeplikten i § 3-7 har sammenheng med melde- og fremleggelsesplikten for varen i § 3-1 og meldeplikt ved innreise for fører av transportmiddel i § 3-3.

Dersom det er tatt last om bord, skal det også legges fram informasjon fra fartøysdeklarasjon og lastedeklarasjon eller manifest i forbindelse med elektronisk avgangsmelding i SafeSeaNet Norway.

Følgende fartøy er unntatt fra meldeplikt ved avreise:

  • Marinefartøy
  • Fritidsfartøy som ikke har med varer som skal deklareres (se § 4-11).

Meldeplikt ved avreise med luftfartøy

Fører av luftfartøy skal melde fra til tollmyndighetene i god tid, slik at det skal være mulig å kontrollere luftfartøyet før avgang. Føreren må i den forbindelse ta hensyn til tollmyndighetenes åpningstid.

Fører av småfly (definert i tollforskriften § 3-2-2) skal melde fra til Nasjonalt Operasjonssenter i Tolletaten (tollops@toll.no) senest fire timer før avgang. Luftfartøy i rutetrafikk trenger ikke å melde fra i hvert enkelt tilfelle såfremt tollmyndighetene er gjort kjent med ruteplanen.

Meldeplikt ved avreise med tog

Fører av passasjer- og godstog skal melde fra til tollmyndigheten i god tid før avreise. Melding kan gis på forhånd eller ved fast ruteplan. Rutetabellene må være offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for tollmyndighetene for å oppfylle kravene til melding. 

Meldeplikt ved avreise med motorvogn

Fører av biler, lastebiler og andre motorvogner som forlater Norge, har ikke meldeplikt ved avreise. Et unntak fra dette gjelder motorvogn som ikke er registrert i Norge og hvor det i kjøretillatelsen er satt vilkår om utpasseringsattest.


Forarbeider til tolloven § 3-7

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 46

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 28

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966) 

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 §§ 15 annet ledd, 108-110, 141, 142 og 143 første og annet ledd
Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901