Gå til innhold

[Opphevet] § 7-5 Vare som er skadet eller bedervet

I henhold til bestemmelsen i tolloven § 7-5 kan beregningsgrunnlaget for toll settes ned hvis varen er blitt forringet mens den er under tollmessig forsendelse eller oppbevaring. Varen er blitt forringet dersom den relative verdien har blitt mindre, og årsaken til dette må enten være skade eller bedervelse.

Lov og forskrift

Prisfall, ukurans o.l. omfattes ikke. Forringelsen må i tillegg ha inntruffet før varen er tollekspedert etter § 4-20 (fortolling) eller § 4-24 (midlertidig innførsel).

Hvis det skal beregnes verditoll av varen, er prisen et sentralt element i beregningsgrunnlaget. Hvis prisen allerede reflekterer verdiforringelsen, skal beregningsgrunnlaget vanligvis ikke settes ytterligere ned etter § 7-5. Dette er aktuelt i de tilfeller hvor risikoen for varen ennå ikke var gått over på kjøper da forringelsen inntrådte, og selger reduserer prisen tilsvarende verdiforringelsen. Er risikoen for varen gått over på kjøperen (og prisen ikke reduseres), kan nedsettelse av beregningsgrunnlaget være aktuelt.

Hvis varen skal svare spesifikk toll, vil ikke en prisreduksjon ha betydning for tollberegningen. I slike tilfeller kan nedsettelse av beregningsgrunnlaget være aktuelt. Nedsettelsen av beregningsgrunnlaget skal også her tilsvare verdiforringelsen. Er for eksempel beregningsgrunnlaget vekt og verdiforringelsen 40 %, må den vekten som tollen beregnes av reduseres med 40 %. Tilsvarende blir det der volum eller antall danner grunnlaget for tollen. 


Forarbeider til tolloven § 7-5

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 66

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 16

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser fra før 1967 § 14