Gå til innhold

[Opphevet] § 5-1 Vare til personlig bruk

Tolloven § 5-1 gir rett til tollfritak i ulike situasjoner der privatpersoner innfører varer til tollområdet.

Et grunnvilkår for fritakene opplistet i § 5-1 første ledd er at varene kun skal benyttes til personlig bruk. Med andre ord kan ikke varene være innført for salg eller andre ervervsmessige formål. Et unntak fra dette er arvegods, som kan selges etter innførsel uten at dette har betydning for tollfritaket.

Tollfritakene i § 5-1 gjelder også merverdiavgift. I den videre framstillingen brukes for enkelhets skyld begrepet ”tollfritt”.

De personlige tollfritakene kan deles opp i:


Forarbeider til tolloven § 5-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 54

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 14

St. prp. nr. 1 (1985-1986)

St. prp. nr. 1 (1982-1983)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 10

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966

St. prp. nr. 1 (1961-1962)

St. prp. nr. 1 (1954)

St. prp. nr. 1 (1953)

St. prp. nr. 1 (1930)