Gå til innhold

[Opphevet] § 1-6 Kunngjøring av tollsatser mv.

Tolloven § 1-6 omhandler kunngjøring av tollsatsene, og er et pålegg til forvaltningen. Formålet er hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet.

Med "tollsatsene" menes tollsatsene i Stortingets vedtak om toll, dvs. både de ordinære satser og preferansetollsatsene. Videre omfattes tollsatser som endres ved forvaltningsvedtak som ledd i forvaltningen av tollvernet. Dette vil ofte være tollsatser som endres under budsjettåret.

Plikten til kunngjøring omhandler også tildeling av importrettigheter i form av tollkvoteandeler, enten ved auksjon eller på annen måte. Forvaltningen er pålagt en plikt til å kunngjøre nye eller endrede tariffoppdelinger i tolltariffen.


Forarbeider til tolloven § 1-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 24 og 35