Gå til innhold

[Opphevet] § 12-7 Subsidiesaker, undersøkelser mv.

Lov og forskrift

Tolloven § 12-7 er en av fem bestemmelser i kapittel 12 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Selve handelstiltakene er regulert i lovens kapittel 10. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i subsidiesaker. Med subsidier menes visse former for økonomisk bidrag fra offentlig myndighet. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ.


Forarbeider til tolloven § 12-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 97

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3 nr. 7

St.prp. nr 1 (1995-1996)