Gå til innhold

Borgarting 26.02.98

Sammendrag av dom i Borgarting lagmannsrett. Dato: 1998-02-26. Løpenr.: LB-1997-2113

STIKKORD: Spritsmugling. Alkoholloven § 10-1, jf § 2-1. Tolloven § 61, jf § 66.

SAMMENDRAG: Tiltalte lånte ut sin personbil til en kamerat. Kameraten benyttet bilen som «følgebil» ved smugling av et større spritparti fra Spania til Norge. Tiltalte ble frifunnet for medvirkning til smugling, idet lagmannsretten ikke fant det godtgjort at han kjente til hva bilen skulle benyttes til. Det var heller ikke grunnlag for domfellelse for uaktsomhet.

SAKSGANG: Asker og Bærum herredsrett nr 97-01144 - Borgarting lagmannsrett