Gå til innhold

[Opphevet] Unntak fra melde- og fremleggelsesplikt ved innførsel

Melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1 gjelder i utgangspunktet ved innførsel av alle varer. Det er imidlertid en rekke praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen i §§ 3-1-13 og 3-1-14

For det første er det unntak for reisende som ikke har med andre varer enn dem som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter § 5-1 første ledd bokstav a (tollfri kvote) og § 6-1 første ledd bokstav a. Dersom varene er avhengig av spesielle tillatelser, f.eks. fra politiet, må man likevel melde fra. Dette vil f.eks. gjelde skytevåpen. Det er også omfattende unntak fra melde- og fremleggelsesplikten for varer som innføres ”som transportmidler”. For det første er det unntak for norske og tidligere fortollede transportmidler som gjeninnføres i uforandret stand. Dette gjelder for eksempel alle kjøretøy, fartøy, luftfartøy og tog. For det andre omfatter unntaket flere kategorier ufortollede (utenlandske) transportmidler som innføres midlertidig. Dette omfatter kjøretøy, fartøy, luftfartøy og tog til både personlig og ervervsmessig bruk, såfremt vilkårene for tollfritak ved midlertidig innførsel i kapittel 6 oppfylles. Vilkårene i kapittel 6 varierer og er omfattende, og må undersøkes nøye for hvert enkelt tilfelle. Containere som innføres midlertidig og fyller vilkårene i § 6-1 er også unntatt. Unntatt er også emballasje og lastepaller som fyller vilkårene til tollfritak i § 5-6-4. For disse varene er det ikke vilkår om gjenutførsel, men forutsetningen er at de benyttes i transporten av andre varer.

Det er også unntak fra melde- og fremleggelsesplikten for yrkesutstyr av mindre verdi som innføres midlertidig og fyller vilkårene i § 6-1. Videre er det unntak for proviant i luftfartøy og tog, samt forbruksvarer og lignende som innføres med transportmidler, så fremt vilkårene i § 5-2 er oppfylt.

Valuta og verdipapirer som innføres er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten når verdien er under 25 000 kr. Les mer om deklarering av betalingsmidler og verdipapirer her.

Varer fra fiske og fangst med norske fartøyer er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten. Forutsetningen er at innførselen skjer direkte, noe som betyr at varene må bringes fra fangstfeltet direkte til tollområdet. Varene kan skifte transportmiddel, men kan ikke ha vært innført til et annet lands tollområde. Utenlandske fartøy er ikke omfattet av unntaket.

Petroleumsprodukter mv. fra den norske delen av kontinentalsokkelen er også unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt. Vilkåret om direkte innførsel gjelder også her.