Gå til innhold

[Opphevet] Straffbar medvirkning

Lov og forskrift

Å medvirke til en overtredelse er å bistå en annen ved utførelsen av overtredelsen. Bistanden kan f.eks. være hjelp i forbindelse med smugling, som vakt, sjåfør av følgebil mv. Medvirkning kan også foregå i forkant av smuglingen, f.eks. ved fremskaffelse av materiell til bruk i forbindelse med overtredelsene, slik som biler, sambandsutstyr, lokaler i inn- og utland osv.

Medvirkning foreligger også ved finansiering av den ulovlige virksomheten eller deltagelse i planlegging.

I enkelte tilfeller vil en handling kunne utgjøre både medvirkning til brudd på en straffebestemmelse og direkte brudd på en annen. For eksempel vil medvirkning til smugling etter § 16-2 også kunne utgjøre direkte brudd på § 16-3 ved at vedkommende har inngått avtale med noen om smugling. Likeledes vil en som legger frem uriktig opplysninger for tollmyndighetene i forbindelse med en annens smugling av varer kunne utgjøre både medvirkning til smugling etter § 16-2 og direkte brudd på § 16-5 annet ledd.

Både forsettlig og uaktsom medvirkning kan straffes, men det vil nok ikke være så praktisk å straffeforfølge uaktsomme medvirkere.


Rettspraksis

Borgarting lagmannsrett 26. februar 1998

Borgarting lagmannsrett 6. januar 1999