Gå til innhold

[Opphevet] § 4-21 Sending av ufortollet vare - forpassing

For å sende ufortollede varer i tollområdet kreves det tillatelse fra tollmyndighetene. Tillatelse gis ved tollekspedisjon, og et av alternativene er forpassing. Tillatelse til forpassing omfatter bare tillatelse til å transportere varen. Det søkes om tillatelse ved at varen deklareres etter § 4-10. 

Tollmyndighetene fastsetter et ankomsttollsted og en frist til å henvende seg dit for å avslutte forpassingen. Den som foretar forpassingen kan i stedet for å henvende seg på ankomsttollstedet, legge inn varene på et tollager. Tollagerholder vil da gi beskjed til tollmyndighetene om at forpassingen er avsluttet.

Forpassing gjør det mulig å sende en vare fra ankomststedet (grensen, kysten, flyplass) til et annet sted i tollområdet. Forpassing kan også brukes når en vare skal flyttes mellom to tollagre, eller fra et tollager og ut av tollområdet. Er varene omfattet av en transitteringsprosedyre, er det ikke nødvendig å forpasse varene.

Tollmyndighetene kan kreve at det stilles sikkerhet for toll av varer som forpasses. Stilles ikke nødvendig sikkerhet, kan tillatelse nektes.

Tollagerholdere kan benytte en forenklet prosedyre ved forpassing av varer til andre tollagre. Denne prosedyren går ut på at tollagerholder utsteder et innenlandsk fraktbrev (tidl. tollpassfraktbrev) som bare oppbevares i tollagerregnskapene til avsender- og mottakerlageret.


Forarbeider til tolloven § 4-21

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 51

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 56, 1. og 2. ledd 

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994) 

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 65 (1990-1991)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928, §§ 117, 118, 119, 120, 121 og 122 

Ot. prp. nr. 20 (1928) 

Ot. prp. nr. 23 (1927)