Gå til innhold

[Opphevet] § 13-1 Tollmyndighetenes undersøkelser mv.

Tollmyndighetene driver utstrakt kontrollvirksomhet knyttet til inn- og utførsel av varer. § 13-1 regulerer hvor (hvilke steder) og hvem tollmyndighetene kan kontrollere.

§ 13-1 og § 13-3 overlapper i en viss grad hverandre. § 13-3 regulerer hva tollmyndighetene kan stanse og kontrollere (i første rekke transportmidler), og paragrafen retter seg således mot aktivitet i form av vareførsel.

§ 13-1 har nær sammenheng med § 13-2, som omhandler plikten til å gi tollmyndighetene uhindret adgang til aktuelle områder for kontroll.

Utfyllende informasjon om innholdet i § 13-1 finner du her:


Forarbeider til tolloven § 13-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 12

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Tolloven 1928 § 16 første ledd 

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901