Gå til innhold

[Opphevet] § 13-4 Kontroll hos den opplysningspliktige

Tollmyndighetene kan foreta kontroll hos den som plikter å gi opplysninger etter loven, det vil si tollskyldner og opplysningspliktig etter § 13-1 og opplysningspliktig tredjepart etter § 13-3 b. Rammen for opplysningsplikten ved stedlig kontroll er den samme som for plikten til å gi opplysninger etter §§ 13-3 a og 13-3 b.

Privatpersoner plikter ikke å gi adgang til kontroll i deres private hjem, med mindre næringsvirksomheten utøves derfra.

Det er ikke et vilkår for å foreta kontroll hos den opplysningspliktige at tollmyndighetene først har forsøkt å innhente kontrollopplysningene. Tollmyndighetene kan velge om de ønsker å be om opplysninger, eller om de ønsker å møte opp hos den opplysningspliktige.

Plikten til å gi adgang omfatter virksomhetens arkiver der tollmyndighetene har holdepunkter for at det kan finnes opplysninger av betydning for det som skal kontrolleres. Tollmyndighetene er ikke bundet av anvisninger fra den opplysningspliktige for å identifisere relevante opplysninger. For tollmyndighetene vil det kunne være aktuelt å undersøke om varer som kjøretøyer, båter, prefabrikkerte bygg og elementer mv. er innført utenfor tollmyndighetenes kontroll. Tolletaten kan også kontrollere lokaler hvor varer oppbevares. Kontrollen kan også omfatte butikker, restauranter mv. dersom tollmyndighetene har begrunnet mistanke om at det omsettes varer som er ulovlig innført. Slike kontroller kan blant annet gjennomføres som ledd i samordnede kontroller med andre myndigheter.


Forarbeider til tolloven § 13-4

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 17

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Tolloven 1928 §§ 157 tredje ledd og 162b

Ot.prp. nr. 62 (1954)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901