Gå til innhold

[Opphevet] § 6-1 Midlertidig innførsel, tollfritak uten sikkerhet

Dersom en vare innføres til Norge for en kortere periode med tanke på senere gjenutførsel, vil innførselen i en del tilfeller kunne skje tollfritt i medhold av tolloven §§ 6-1 og 6-2.

Varer som ikke oppfyller vilkårene i lovens kapittel 6, må fortolles selv om de skal gjenutføres senere. I disse tilfellene kan det imidlertid være aktuelt med delvis refusjon av toll, se bl.a. § 11-3.

I typetilfellene som dekkes av § 6-1 kan varen innføres tollfritt uten sikkerhetsstillelse. Dette i motsetning til tilfellene som omfattes av § 6-2.

Tillatelse til midlertidig innførsel gis etter § 4-24. I de fleste tilfellene som er omfattet av § 6-1, er det gjort unntak fra melde- og fremleggelsesplikt og deklarasjonsplikt. Tollmyndighetenes tillatelse etter § 4-24 er i slike tilfeller å anse som gitt så lenge importøren fyller vilkårene for midlertidig innførsel.

Det er et vilkår for tollfritak ved midlertidig innførsel at varene gjenutføres innen ett år fra innførselen, med mindre tollmyndighetene har utsatt fristen. Fristoverskridelse medfører at tollskyld oppstår, se § 2-1.

Tollfritakene i § 6-1 gjelder også merverdiavgift.

Tollfritakene gjelder:

Utenlandsk eierskap som vilkår for tollfritak

For en del av tollfritakene i § 6-1 er det et vilkår at varene eies av en person eller et foretak bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge. Dette er nærmere kommentert under hvert enkelt typetilfelle.

Vilkåret om utenlandsk eierskap er oppfylt selv om norske personer eller foretak har eierinteresser i det utenlandske foretaket som eier varen. Dersom det utenlandske foretaket er et rent proforma-arrangement, og reell eier av foretaket er norsk, vil tollmyndighetene imidlertid kunne foreta en gjennomskjæring som konkluderer med at vilkåret om utenlandsk eierskap ikke er oppfylt. Det må i så fall gjøres en konkret vurdering av forholdene i saken.


Forarbeider til tolloven § 6-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 59

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 10

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser § 13 nr. 1 til 7 (og tidl. § 14 nr. 1)

St. prp. nr. 1 (1998-1999)

St. prp. nr. 1 (1995-1996)

St. prp. nr. 1 (1991-1992)

St. prp. nr. 1 (1989-1990)

St. prp. nr. 1 (1988-1989)

St. prp. nr. 1 (1984-1985)

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 1 (1975-1976)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser § 15

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966 § 2