Gå til innhold

[Opphevet] § 15-4 Varsel mv. ved tilbakehold av varer etter vedtak om bistand eller midlertidig forføyning

Lov og forskrift

Paragrafen regulerer tilbakehold av varer fra tollmyndighetenes side etter at tollmyndighetene har fattet vedtak om bistand eller det eventuelt foreligger midlertidig forføyning fra retten.

Første ledd
Der det holdes tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter omfattet av vedtak om bistand etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning fra retten, skal tollmyndighetene straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. Før varene holdes tilbake, kan tollmyndighetene ha uformell kontakt med rettighetshaveren hvis det er behov for ytterligere informasjon knyttet til de aktuelle varene.

Det er ikke nødvendig med varsel til rettighetshaveren der det dreier seg om en småforsendelse. I slike tilfeller vil rettighetshaveren i søknaden om bistand ha angitt om den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser ønskes benyttet. Rettighetshaveren kan imidlertid i ettertid be om opplysninger om de aktuelle varene etter § 15-8 andre ledd.

Andre ledd
Andre ledd første punktum regulerer krav til innholdet i varselet. Så langt opplysningene er kjent for tollmyndighetene, skal det opplyses om navn og adresse for mottaker og avsender av sendingen, jf. bokstav a, varenes art og antallet varer jf. bokstav b, samt etter bokstav c om den aktuelle tollprosedyren de aktuelle varene er underlagt, opprinnelse og bestemmelsessted. Det skal også opplyses om at varene holdes tilbake i samsvar med et vedtak om bistand til rettighetshaveren etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning, jf. bokstav d.

Er grunnlaget for tilbakeholdet et vedtak om bistand etter § 15-2, skal varselet også inneholde informasjon om muligheten for ødeleggelse av varer etter §§ 15-7 eller 15-8, alt ettersom det gjelder en alminnelig forsendelse eller en småforsendelse, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter i den forbindelse. I varselet skal mottakeren gis informasjon om at tollmyndighetene vil destruere varene med mindre mottakeren uttrykkelig motsetter seg dette, og i tillegg skal mottakeren bes avklare hvordan vedkommende stiller seg til spørsmålet om ødeleggelse.

Rettighetshaveren kan ikke benytte opplysningene som mottas i varselet for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter, herunder andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd. Bakgrunnen for dette er å sikre samsvar med personvernforordningens krav til formålsbegrensning for bruk av personopplysninger, jf. personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) artikkel 5 nr. 1 bokstav b.

Tredje ledd
Tredje ledd regulerer tilfeller der tilbakeholdet skjer på grunnlag av en midlertidig forføyning fra retten. I så fall kan ikke de forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse etter §§ 15-7 og 15-8 benyttes, og rettighetshaveren vil få en frist av retten for å reise søksmål om inngrepsspørsmålet der en slik frist ikke allerede er fastsatt i den midlertidige forføyningen. Ødeleggelse av varene må i slike tilfeller skje i samsvar med § 15-9 tredje ledd.


Forarbeider til tolloven § 15-4

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021) 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 15-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)