Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til andre fartøy

Denne artikkelen gjelder tillatelse til proviantering (tollfri utførsel) av varer til bruk og omsetning om bord på andre typer fartøy enn ferjer, marinefartøy og norske fiske- og fangstfartøy.

Tillatelsen til proviantering kan bare gis dersom fartøyet:

  • skal gå til utenlandsk havn, Svalbard eller Jan Mayen, eller
  • skal være utenfor tollområdet minst 14 dager sammenhengende (utenlandske fiskefartøy, værskip mm.), eller
  • er en fast installasjon eller er en flyttbar innretning utenfor tollområdet tilknyttet petroleumsvirksomheten, eller
  • er et fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet

Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet under bokstav b blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes force majeure eller lignende utforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til proviantering.

Ved tillatelse til proviantering av alkohol og tobakk til bruk av eller salg til mannskapet gjelder følgende begrensninger per person:

  • 1 liter brennevin per uke
  • 2 liter alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent per uke
  • 25 gram tobakksvarer per dag

Fartøy, installasjoner og innretninger knyttet til petroleumsvirksomheten til havs, kan bare få tillatelse til proviantering av alkohol- eller tobakksvarer til mannskap dersom fartøyene mv. går til utenlandsk havn eller skal være utenfor tollområdet i minst 14 dager.

Tillatelse til proviantering av andre typer varer til bruk av eller salg til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet.