Gå til innhold

[Opphevet] § 12-14 Frist for søksmål mot tollmyndighetens vedtak

Lov og forskrift

Eventuelle søksmål til prøving av tollmyndighetenes vedtak må reises innen seks måneder etter at vedtaket sendes. Søksmålsfristen er innført for at fastsettelse av toll- og avgiftsforpliktelser kan avsluttes innen rimelig tid. Klage til Sivilombudsmannen avbryter ikke søksmålsfristen.

Fristregelen gjelder for både vedtak fattet av førsteinstansen og vedtak som er fattet av klageinstansen, slik at det løper separate søksmålsfrister fra de ulike vedtakene. Med "vedtak" menes de vedtakene som tollmyndighetene fatter for å endre en fortolling. Vedtak som fattes underveis i saksbehandlingen omfattes ikke av søksmålsfristen.

Tollmyndighetene kan bestemme at tollskyldneren må bruke den administrative klageadgangen fullt ut før han eller hun kan gå til søksmål mot et vedtak, jf. forvaltningsloven § 27 b. Tollskyldneren kan likevel gå til søksmål når det er gått seks måneder fra klage første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansen avgjørelse ikke foreligger. Det følger av tolloven § 12-14 annet ledd at søksmålsfristen på seks måneder ikke gjelder i slike tilfeller. Dermed kan tollskyldneren gå til sak mot førsteinstansens vedtak helt fram til vedtaket fra klageinstansen foreligger. Når melding om vedtaket fra klageinstansen er sendt tollskyldneren, begynner det å løpe en ny søksmålsfrist etter § 12-14 første ledd som regulerer adgangen til å angripe dette vedtaket.  


 

Forarbeider til tolloven § 12-14

  • Prop. 1 LS (2010-2011)
  • Innst. 4 L (2010-2011)