Gå til innhold

[Opphevet] § 10-2 Definisjon av dumping

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

Lov og forskrift

Tolloven § 10-2 definerer dumping. Med dumping menes innførsel av vare:

  • til en pris som er lavere enn den under vanlige handelsforhold sammenlignbare pris ved salg av tilsvarende vare bestemt til forbruk i vedkommende eksportland.
  • hvis slik hjemmemarkedspris i eksportlandet ikke foreligger, til en pris som enten
    • er lavere enn den under vanlige handelsforhold høyeste sammenlignbare eksportpris for tilsvarende vare som utføres til noe annet land, eller
    • er lavere enn hva det koster å fremstille varen i opprinnelseslandet med et rimelig tillegg for administrasjons- og salgskostnader og generelle kostnader samt fortjeneste. 

Ved sammenligning av prisene skal det tas hensyn til ulikheter i salgs- og leveringsvilkår, transportkostnader, beskatning og andre forhold av betydning for sammenligningen. 

Definisjonen i bestemmelsen kan fravikes dersom antidumpingtiltaket iverksettes innenfor folkerettslige rammer som åpner for dette.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 12-5 til 12-6.


Forarbeider til tolloven § 10-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 86

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3

St.prp. nr 1 (1995-1996)