Gå til innhold

[Opphevet] Valg av rødt eller grønt felt

Tollmyndighetene har enkelte steder innført ordning hvor personer som ankommer tollområdet velger rødt eller grønt felt (eller sone). Hensikten med denne ordningen er å forenkle rutinene for oppfyllelsen av melde- og fremleggelsesplikten.

 

Personer som velger grønn sone, tilkjennegir med dette at de ikke bringer med varer som er omfattet av melde- og fremleggelsesplikten. Det presiseres at varer som er fortollet ved hjelp av fortollingsautomat eller KvoteAppen anses som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises. Personer som bare bringer med slike varer i tillegg til varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten, kan passere i grønn sone.

Det er presisert i tollforskriften at valg av grønt felt er å anse som endelig melding og fremleggelse. Dette innebærer at det ikke er mulig å «ombestemme» seg og oppfylle melde- og fremleggelsesplikten for tollpliktige varer dersom man først har valgt å benytte grønn sone. Bringes varer som ikke er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten inn i grønt felt, er det en overtredelse av pliktene etter § 3-1.

Valg av rød sone oppfyller ikke i seg selv melde- og fremleggelsesplikten, men er en forutsetning for oppfyllelse. Den som bringer med varer må selv redegjøre for disse (og eventuelt legge dem frem) overfor tollmyndighetene.