Gå til innhold

[Opphevet] § 12-15 Politiattest

Tollmyndighetene kan kreve at det leveres politiattest i forbindelse med ansettelser og innleie av arbeidskraft i Tolletaten. Ved avgjørelsen av om det skal kreves politiattest foretar tollmyndighetene en konkret skjønnsmessig vurdering der det blant annet tas hensyn til stillingens art, oppgavene som skal utføres og omfanget og varigheten av stillingen.


 Forarbeider til tolloven

  • Prop. 114 L (2012-2013)
  • Innst. 344 L (2012-2013)

Tidligere bestemmelser

Strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 bokstav b