Gå til innhold

[Opphevet] § 1-7 Periodisering

Generelt om periodisering (tollsats) - hovedregel

Tolloven § 1-7 regulerer hvilket tidspunkt som skal legges til grunn ved anvendelse av en fastsatt tollsats. Uttrykket "periodisering" sikter til plassering av et forhold (for eksempel fastsettelse av toll) til en bestemt tidsperiode eller tidspunkt. Periodisering er også aktuelt ved omregning av valuta, se § 7-19.

Bestemmelsen er bygd opp slik at det typetilfellet hvor det oftest er aktuelt å fastsette toll reguleres i første ledd. De øvrige ledd i bestemmelsen regulerer situasjoner som ikke faller inn under første ledd. De tre første leddene gjelder situasjoner hvor varene blir frigjort av tollmyndighetene, mens de to siste gjelder ulovlig disponering.

Etter første ledd skal toll svares etter den tollsats som gjelder på det tidspunktet en fullstendig utfylt deklarasjon er mottatt av tollmyndighetene. Med "fullstendig utfylt deklarasjon" menes at deklarasjonen (formelt) aksepteres av tollmyndighetene. I TVINN-systemet vil dette være datoen deklarasjonen passerer input-kontrollen. Deklarasjonen anses som mottatt selv om tollmyndighetene avventer selve fortollingen, for eksempel for å kontrollere varen fysisk. Mottas deklarasjonen dag 1 og varen frigjøres dag 2, legges tollsatsen som gjaldt dag 1 til grunn.

Deklarasjonen anses som mottatt selv om den skulle inneholde materielle feil, med mindre feilene er av en slik art at deklarasjonen avvises. Blir deklarasjonen avvist må det eventuelt sendes ny deklarasjon. I slike tilfeller blir det tidspunktet for mottaket av den nye deklarasjonen som legges til grunn for tollsatsen.

Deklareringen kan skje både manuelt (på papir eller muntlig) og elektronisk. Muntlig deklarering er i første rekke aktuelt ved deklarering av reisegods, for eksempel der en reisende gir opplysninger om noen flasker alkohol som skal fortolles. I et slikt tilfelle vil tidspunktet for avgivelsen av opplysningene være avgjørende for tollsatsen.

Tollsats for varer frigjort før fortolling

Varer frigjøres noe ganger før en fullstendig utfylt deklarasjon er mottatt av tollmyndighetene. I de fleste tilfeller skjer dette på grunnlag av at tollmyndighetene mottar en såkalt foreløpig deklarasjon. Dette er en deklarasjon med færre opplysninger enn en fullstendig utfylt deklarasjon. Den foreløpige deklarasjonen følges senere opp ved at det leveres en fullstendig utfylt deklarasjon. Frigjøring kan også i særskilte tilfeller finne sted før deklarasjon overhodet er levert. I alle tilfeller hvor frigjøring har funnet sted før fortolling, skal toll svares etter den tollsats som gjaldt på det tidspunkt varen ble frigjort.

Tollsats for varer som deklareres før innførselen

Har deklaranten alle opplysninger, er det mulig å deklarere før innførselen har funnet sted. Tollsatsen blir imidlertid den som gjelder når varen faktisk innføres. Det er først når varen er ankommet tollområdet at tollmyndighetene i praksis har mulighet til fullt ut å vurdere deklarasjonen. Et annet hensyn er å avskjære muligheten for å komme fremtidige endringer i tollsats i forkjøpet. Bestemmelsen i § 1-7 tredje ledd er ny i forhold til tidligere tollov, men har vært forvaltningspraksis en tid.

Tollsats for varer som innføres eller disponeres ulovlig

Varer som innføres ulovlig (smugling) er ikke frigjort av tollmyndighetene. For slike varer skal toll svares etter den tollsatsen som gjaldt da varen faktisk ble innført.

Innrømmes tollfritak ved midlertidig innførsel etter kapittel 6, er et av vilkårene at varen skal gjenutføres. Blir varen gjenutført som forutsatt fastsettes ikke toll, og det er derfor heller ikke behov for tollsats. Det hender imidlertid at det disponeres over varen i strid med vilkårene i tollekspedisjonen. Typiske tilfeller er at varer som er innført for utstilling selges, eller at det disponeres over varen utover den gjenutførselsfrist som er satt.

Disponeres det ulovlig over vare som er innført midlertidig, framgår det av § 1-7 femte ledd at toll skal svares etter den tollsatsen som gjaldt da fritaket ble innrømmet. Dette vil i praksis være tidspunktet for den tollekspedisjonen hvor tollfritaket for midlertidig innførsel ble innrømmet. Skulle tollskyldneren ønske å fortolle den varen som er innført midlertidig (uten at ulovlig disponering har funnet sted), skal også tollsatsen være den som gjaldt da fritaket ble innrømmet.

Ved ulovlig disponering over andre varer enn ulovlig innførte (smuglede) og midlertidig innførte varer, skal toll svares etter den tollsatsen som gjaldt da den ulovlige disponeringen tok til. Med ulovlig disponering menes disponering i strid med vilkårene for den tollbehandlingen varene er underlagt. Alternativet fanger opp en rekke typetilfeller.

Dersom varer som er som er under en forpassings- eller transitteringsprosedyre blir tatt i bruk, foreligger det ulovlig disponering. Tilsvarende gjelder dersom varene ikke blir fremlagt for tollmyndighetene innen den fristen som er satt. Riktig tollsats vil i et slikt tilfelle være satsen på tidspunktet for den ulovlige disponeringen. Tilsvarende tidspunkt legges til grunn hvis det disponeres ulovlig over varer på tollager. Et tredje typetilfelle er hvis vilkårene for tollfritak i kapittel 5 brytes, eksempelvis at en såkalt flyttebåt selges før to år er gått (se § 5-1-11). Tollsatsen som gjaldt på salgstidspunktet skal da legges til grunn ved fastsettelsen.

§ 1-7 femte ledd omhandler tilfeller der tollmyndighetene i forbindelse med tollbehandling har gitt tillatelse til en nærmere angitt disponering over varene. I alle andre tilfeller enn kapittel 6-varer, er det tidspunktet for den ulovlige disponeringen som legges til grunn for tollsatsen. For å hindre at en som handler ulovlig kommer bedre ut enn den som følger reglene, er det i siste punktum en viss begrensing i bruken av tidspunktet for den ulovlige disponeringen. Tollsatsen skal i disse tilfellene ikke skal være lavere enn hva den ville vært ved lovlig opptreden.

Med "lovlig opptreden" menes i denne sammenheng at varene deklareres til fortolling. Hvis tollsatsen er øket mellom ulovlig disponering og fortolling, skal tollsatsen på fortollingstidspunktet benyttes. Et eksempel kan belyse dette. Varer tillates forpasset med en frist på 6 dager. Varene disponeres ulovlig over etter to dager, og tollsatsen er da 5 %. Innen fristen på seks dager deklareres varene til fortolling, og da er tollsatsen 10 %. På fortollingstidspunktet er da tollsatsen 10 %, og det er denne som skal legges til grunn. Har tollsatsen gått ned, skal derimot tollsatsen på tidspunktet for den ulovlige disponeringen legges til grunn.


Forarbeider til tolloven § 1-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 35

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 7

  • St. prp nr. 1 (1999-2000)
  • St. prp nr. 1 (1989-1990)
  • St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959