Gå til innhold

[Opphevet] § 12-6 Antidumpingsaker, undersøkelser mv.

Lov og forskrift

Tolloven § 12-6 er en av fem bestemmelser i kapittel 12 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Selve handelstiltakene er regulert i lovens kapittel 10. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i antidumpingsaker. Med dumping menes innførsel av varer til priser som er lavere enn sammenlignbare priser. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ.


Forarbeider til tolloven § 12-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3 nr. 7

St.prp. nr 1 (1995-1996)