Gå til innhold

[Opphevet] § 15-8 Småforsendelser

Paragrafen regulerer en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser. Forskjellen fra den ordinære fremgangsmåten etter § 15-7, er at rettighetshaveren ikke behøver å varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep i det enkelte tilfellet.

Første ledd
Tollmyndighetene kan ødelegge varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, hvis det er begrunnet mistanke om inngrep i nærmere angitte immaterialrettigheter (bokstav b), varene ikke er lett bedervelige (bokstav c), søknaden om bistand omfattet anvendelse av fremgangsmåten for småforsendelser (bokstav a) og mottakeren har fått varsel og samtykket skriftlig til destruksjon (bokstav d). Begrepet «småforsendelse» er i tollforskriften § 15-8-1 definert som post- eller kurérforsendelse som inneholder fem eller færre enheter eller har en bruttovekt på mindre enn tre kilo. Det innebærer for eksempel at både en sending som inneholder fire enheter og veier ti kilo, og en sending med ti enheter som veier 2,5 kilo er å anse som småforsendelser. Lett bedervelige varer omfattes ikke av prosedyren for småforsendelser, siden det ikke anses hensiktsmessig å bruke ressurser på tilbakehold av slike varer i mindre forsendelser.

Virkeområdet for bestemmelsen om småforsendelser er etter første ledd bokstav b snevrere enn for de øvrige bestemmelsene i kapitlet. Bestemmelsen omfatter varemerkeinngrep, designinngrep og inngrep i rett til geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven, samt i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkloven. I praksis vil det være for slike klare inngrepstilfeller at prosedyren for småforsendelser vil være mest aktuell, siden det i slike tilfeller vil være enklere for tollmyndighetene å ta stilling til spørsmålet om mistanke om inngrep uten å involvere rettighetshaveren.

På samme måte som etter § 15-7, anses samtykke fra mottakeren til ødeleggelse etter § 15-8 også å foreligge der mottakeren ikke har fremsatt innsigelser innen fristen.

Andre ledd
For småforsendelser må rettighetshaveren ikke varsles i forkant av at varene blir ødelagt. Tollmyndighetene kan på forespørsel gi rettighetshaveren opplysninger om de destruerte varenes art, og antallet varer.

Tredje ledd
Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette, og gi slike opplysninger om varene, avsender og mottaker som er angitt i § 15-5 andre ledd. Tilbakeholdet skal opphøre og varene frigis når tollbehandlingen er avsluttet, men ikke hvis rettighetshaveren innen ti virkedager fra varselet dokumenterer at det er tatt ut stevning for retten for å få avgjort om det foreligger inngrep.


Forarbeider til tolloven § 15-8

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)