Gå til innhold

[Opphevet] § 12-8 Beskyttelsestiltakssaker, undersøkelser mv.

Lov og forskrift

Tolloven § 12-8 er en av fem bestemmelser i kapittel 12 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Selve handelstiltakene er regulert i lovens kapittel 10. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i beskyttelsestiltakssaker. Beskyttelsestiltak kan iverksettes i visse tilfeller hvor importerte varer kan volde alvorlig skade for norske produsenter av tilsvarende varer. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ.


Forarbeider til tolloven § 12-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 98

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)