Gå til innhold

[Opphevet] § 6-4 Landbruksvare som innføres for bearbeiding

Landbruksvarer kan innføres tollfritt til Norge for bearbeiding her dersom:

  • varene innføres til teknisk bruk (se § 5-7), eller
  • de bearbeidede landbruksvarene skal gjenutføres og vilkårene i forskrift om innenlands bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften) og tollforskriften § 6-4 er oppfylt 

Nye regler om tillatelse fra Landbruksdirektoratet (for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB) gjelder fra og med 1. juli 2020. Overgangsregler for virksomheter med tillatelse fra Tolletaten etter gammel ordning gjelder frem til 1. juli 2021.

Hva som er landbruksvarer følger av forskrift om innenlands bearbeiding av landbruksvarer. Definisjonen avviker noe fra definisjonen av landbruksvarer til teknisk bruk som følger av tollforskriften § 5-7.

Ny IB-ordning fra 1. juli 2020

Landbruksvarer kan innføres tollfritt til Norge for bearbeiding her av virksomhet med tillatelse fra Landbruksdirektoratet etter forskrift om innenlands bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften). Fritaket gjelder også merverdiavgift. Tillatelse fra Landbruksdirektoratet gir toll- og avgiftsfritak for alle innførsler av vare som tillatelsen omfatter i en bestemt periode. Landbruksvare definert i IB-forskriften legger EØS-avtalens definisjoner til grunn, med unntak for tolltariffen kapittel 1 (levende dyr). De nye reglene innebærer at de fleste av dagens begrensinger i vareslag som kommer inn under ordningen oppheves.

Plikten til å føre et særskilt produksjons- og lagerregnskap, samt rapporteringsplikten til Landbruksdirektoratet er opphevet i ny ordning. Ettersom disse pliktene var begrunnet i hensynet til effektiv kontroll av bruken av ordningen, er det i nytt regelverk gjort enkelte mindre innstramminger for fortsatt å ivareta kontrollhensynet. Herunder er den tidligere muligheten til å søke om fellestillatelser fjernet. Ut fra forenklingshensyn er det også foretatt noen mindre endringer i tollforskriften § 6-4.

Nærmere informasjon om vilkår for tillatelse fra Landbruksdirektoratet er beskrevet av Landbruksdirektoratet.

Tolloven § 6-4, jf. tollforskriften § 6-4 fastlegger krav til gjenutførselsfrist, toll på restprodukter og sikkerhetsstillelse. Tollforskriften § 6-4-2 stiller krav til at landbruksvare skal gjenutføres innen 6 måneder etter innførsel. Tolletaten kan i særlige tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Det skal etter ny ordning betales toll og merverdiavgift av den faktiske mengde restprodukter som eventuelt forblir i Norge etter at varene er bearbeidet, og ikke ved innførselen som under gammel ordning. Restproduktene deklareres som ordinær innførsel. Videre er det krav om at ufortollet vare skal lagres atskilt fra varer som er fortollet eller fremstilt innen tollområdet opphevet. For øvrig er alle regler som reelt sett allerede er dekket av tollforskriftens generelle bestemmelser opphevet.

Den som skal innføre landbruksvarer midlertidig må som tidligere stille sikkerhet for eventuelle toll- og avgiftskrav i forbindelse med manglende gjenutførsel mv. Sikkerheten skal stilles i forbindelse med forhåndstillatelsen, og gjelder hele perioden som omfattes av tillatelsen. Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet følger de samme regler som beskrevet i § 6-2.

Overgangsregler til 1. juli 2021

Eksisterende IB-tillatelser som er innvilget av Tolletaten etter det gamle regelverket vil som utgangspunkt gjelde ut sin gyldighetsperiode, og etter de regler og vilkår tillatelse ble gitt på.
Tolletaten vil endre gyldighetstiden på tillatelser som har varighet ut over 1. juli 2021.

Virksomheter med tillatelse etter gammel ordning og som ønsker det, kan i stedet for å følge overgangsreglene velge å søke ny tillatelse hos Landbruksdirektoratet etter nytt regelverk.

For virksomheter som følger overgangsordningen innebærer denne for eksempel at dersom tollmyndighetene tidligere har gitt samtykke til å anvende varer av samme slag og kvalitet kan denne ordningen opprettholdes frem til 1. juli 2021. Forutsetningene om produksjons-/lagerregnskap mv. ved fellestillatelser vil fortsatt gjelde for overgangsordningen.

Det presiseres at vilkår i IB-tillatelser gitt i medhold av gammelt regelverk, ikke vil kunne endres når nytt regelverk trer i kraft. Dersom en aktør ønsker å gjøre endringer, for eksempel mengde, resept e.l., må det søkes om ny tillatelse hos Landbruksdirektoratet i medhold av nytt regelverk. Nytt regelverk gjelder så langt det passer på tidligere gjeldende tillatelser.


Forarbeider til tolloven § 6-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 62

Høring av forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10

St. prp. nr 1 (1997-1998)

St. prp nr. 59 (1994-1995)