Gå til innhold

[Opphevet] § 16-7 Særlig grov overtredelse

Lov og forskrift

Dersom en overtredelse av en av straffebestemmelsene i §§ 16-1 til 16-6 kan karakteriseres som "særlig grov", økes strafferammen. Dette har betydning både for den konkrete utmåling av straff og foreldelse av straffekravet (se strl. §§ 86 til 89).

Strafferammene for særlig grove overtredelser er:

  • 2 års fengsel ved uaktsom overtredelse
  • 6 års fengsel ved grovt uaktsom eller forsettlig overtredelse


Hva som ligger i begrepene uaktsomt og forsettlig, og hvilken aktsomhetsnorm som legges til grunn på tollmyndighetenes område, er nærmere beskrevet i § 16-1. Her er det gjerningspersonens forhold til overtredelsene som står i fokus.

Det viktigste vurderingstemaet i § 16-7 er imidlertid om selve overtredelsen er særlig grov. Dette skal avgjøres etter en helhetsvurdering, der følgende momenter er aktuelle:


Forarbeider til tolloven § 16-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 66

Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Rettspraksis om omfang

Rt. 1970 s. 113,

Rt. 1980 s. 540,

Rt. 1982 s. 825,

Rt. 1983 s. 1541,

Rt. 1984 s. 277,

Rt. 1986 s. 50,

Rt. 1989 s. 16,

Rt. 1995 s. 65,

Rt. 1996 s. 218,

Rt. 2003 s. 1181

Rettspraksis om særlige tillatelser

Rt. 1993 s. 380,

Eidsivating lagm.rett 17. mars 1997,

Eidsivating lagm.rett 20. april 2005 (kjennelse)


Rettspraksis om videresalg

Rt. 1980 s. 540,

Rt. 1989 s. 16