Gå til innhold

[Opphevet] § 16-5 Motarbeiding av tollmyndighetene

Lov og forskrift

Denne bestemmelsen og bestemmelsen i § 16-2 er de to viktigste straffebestemmelsene i tolloven. Mens § 16-2 i første rekke retter seg mot brudd på melde- og fremleggelsesplikt mv, regulerer § 16-5 stort sett brudd på plikt til å gi riktige opplysninger. Bestemmelsene er imidlertid også delvis overlappende.

§ 16-5 kan medføre straff for den som:


Forarbeider til tolloven § 16-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 63

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 165, 166 annet ledd, 168, 170, 171 første ledd, 178 og 182

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901