Gå til innhold

[Opphevet] § 7-2 Toll etter verdi - forholdet til WTO-avtalen

Lov og forskrift

Bestemmelsen omhandler fastsettelse av toll etter verdi, og har sammenheng med Stortingets årlige vedtak om toll. Stortingsvedtaket § 1 henviser til de tollsatser Stortinget har vedtatt. Disse tollsatsene fremkommer i den norske tolltariffen. I tolltariffen fremkommer det også hvilket grunnlag tollen skal beregnes av, for eksempel om tollen skal beregnes av varens verdi.

Når toll skal beregnes på grunnlag av verdi, skal verdien fastsettes etter reglene i §§ 7-10 til 7-20. I disse bestemmelsene er det seks metoder for å fastsette tollverdien. Metoden i § 7-10 skal prøves først. Kan ikke tollverdien fastsettes etter denne metoden, skal man prøve om tollverdien kan fastsettes etter en av de etterfølgende metodene, i den rekkefølgen de står i loven. På visse vilkår er det likevel anledning til å endre rekkefølgen mellom §§ 7-14 og 7-15.


Forarbeider til tolloven § 7-2

 Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 64

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917