Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for yrkesutstyr av større verdi

En utenlandsk yrkesutøver som kommer midlertidig til Norge for å utføre en jobb eller et oppdrag, kan tollfritt innføre utstyr som er nødvendig for å utføre jobben, såkalt yrkesutstyr. Tollfritaket omfatter også reservedeler o.l. som innføres for å reparere yrkesutstyret.

Tollfritaket for yrkesutstyr er regulert to steder, i § 6-1 (av mindre verdi) og § 6-2 (av større verdi). Etter forvaltningspraksis er utstyr med verdi over 10 000 kr yrkesutstyr av større verdi. For å innføre slikt yrkesutstyr må det i utgangspunktet stilles sikkerhet. Se egen artikkel om sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel.

For at varer skal kunne innføres tollfritt etter denne bestemmelsen, er det et krav at de brukes i forbindelse med yrkesutøvelse. Dersom en yrkesutøver innfører varer til privat bruk, må disse vurderes etter bestemmelsene om reisegods (§ 5-1 og § 6-1) eller flyttegods (§ 5-1). En person som ikke driver eller deltar i næringsvirksomhet kan uansett ikke innføre yrkesutstyr tollfritt.

Ulike typer varer kan tollfritt innføres som yrkesutstyr. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • utenlandsk eierskap til utstyret
  • importøren må være utenlandsk
  • utstyret må brukes i Norge av importøren

Det er tilstrekkelig at importøren leder arbeidet for at vilkåret om bruk skal være oppfylt.

Tollfritaket for yrkesutstyr gjelder også merverdiavgift.

Yrkesutstyr som ikke kan innføres tollfritt

Det gis ikke tollfritak for yrkesutstyr som brukes til:

  • transport
  • industriell produksjon
  • emballering av varer
  • utnyttelse av naturrikdommer
  • oppføring, reparasjon mv. av bygninger
  • anleggsvirksomhet

Begrepet "anleggsvirksomhet" omfatter bare rent fysiske inngrep i naturen.

Et unntak fra disse unntakene gjelder såkalt "håndverktøy". Denne typen yrkesutstyr kan innføres tollfritt selv om det skal brukes til en av oppgavene som nevnt over. Dette er verktøy som lett kan medbringes og betjenes med håndkraft. Slikt håndverktøy vil ofte ha en verdi på under 10 000 kr. De må således behandles etter § 6-1.