Gå til innhold

[Opphevet] § 12-1a Opplysningsplikt om egne forhold

Privatpersoner og foretak har i flere tilfeller opplysningsplikt overfor tollmyndighetene:

Disse bestemmelsene regulerer hva og hvem som er omfattet av opplysningsplikt, dvs. opplysningspliktens grenser. Tolloven § 12-1a overlapper disse bestemmelsene til en viss grad, men regulerer også hvordan opplysningsplikten skal oppfylles, særlig i forbindelse med varer som deklareres.

Den som har opplysningsplikt skal opptre aktsomt og lojalt. Dette innebærer blant annet at vedkommende har en plikt til å gi beskjed dersom opplysningene som er gitt viser seg å være feil eller mangelfulle, eller dersom forholdene endrer seg slik at opplysningene ikke lenger stemmer. Bestemmelsen inneholder med andre ord en generell plikt til å gi relevante opplysninger til tollmyndighetene uten at dette er særskilt krevd fra myndighetenes side.

Den lojale opplysningsplikten dekker både de tilfellene der den opplysningspliktige er klar over feilen og der vedkommende burde vært klar over feilen. Dersom forholdene tilsier det, bør den opplysningspliktige foreta undersøkelser om de faktiske forhold for å bringe på det rene om opplysningene er korrekte.

Bestemmelsen nevner spesielt opplysninger som har betydning for tollskyld, se lovens kapittel 2. Henvisningen innebærer at det er et særlig fokus på opplysninger som har betydning for tollbelastningen ved innførsel.

Det er videre nevnt at den opplysningspliktige skal gi myndighetene beskjed dersom vedkommende oppdager feil ved fortolling eller annen tollekspedisjon. Dette omfatter både feil som skyldes opplysninger fra vedkommende selv og evt. feil som skyldes tollmyndighetene.

Bestemmelsen innebærer bl.a en harmonisering mellom tollreglene og ligningsloven § 4-1.


Forarbeider til tolloven § 12-1a

Prop.nr. 1 L (2009-2010) punkt 5.10

NOU 2009: 4 (Skatteunndragelsesutvalget) punkt 7.3.1