Gå til innhold

[Opphevet] § 13-2 Tollmyndighetenes adgang utendørs

§ 13-2 presiserer at tollmyndighetene skal ha uhindret adgang til de områdene der det skal utføres kontroll. Hvilke områder dette omfatter er regulert i § 13-1. Bestemmelsen formål er å hindre at private rettigheter (f.eks. eiendomsrett) påberopes og dermed hindrer eller vanskeliggjør kontroll.

I mange havner, og på alle internasjonale lufthavner, er det adgangsregulering ved bruk av bl.a. adgangskort, gjennomlysning og andre former for personkontroll. Tollmyndighetenes tjenestemenn er ikke unntatt fra slike sikkerhetstiltak, men den som er ansvarlig for området skal sørge for at adgangsregulering ikke hindrer tollmyndighetenes kontrollvirksomhet. Den ansvarlige bærer også eventuelle kostnader ved tilpasning av sikkerhetsrutinene til tollmyndighetenes behov. Ved konkrete kontroller skal også den ansvarlige også legge til rette for at kontrollen kan gjennomføres mest mulig uhindret dersom sikkerhetsrutinene ikke allerede er tilpasset.


Forarbeider til tolloven § 13-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102


Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 10

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959