Gå til innhold

[Opphevet] § 5-2 Vare til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet

Transportmidler som kommer til Norge har ofte med diverse varer som hverken er en del av transportmiddelet eller kan betraktes som ordinær last. Dette kan være mat og drikke til besetningen eller passasjerene, husholdningsartikler som doruller og såpe, reservedeler eller inventar. Disse varene er tollfrie ved innførselen, under forutsetning av at de ikke blir ført i land i Norge.

Det er på visse vilkår unntak fra forbudet mot ilandbringelse for alkohol og annen proviant som selges om bord på fartøy. Dette kan du lese mer om i artikkelen Proviant mv. i fartøy (se under).

Tollfritakene i § 5-2 gjelder bare ved ervervsmessig virksomhet. For privatpersoner gjelder reisegodsbestemmelsene i § 5-1.

Les mer om:


Forarbeider til tolloven § 5-2

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 55

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11

St. prp. nr. 1 (1973-1974)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966 § 2

St. prp. 1 (1961-1962)

St. prp. 1 (1939)