Gå til innhold

[Opphevet] § 4-13 Elektronisk datautveksling

Bestemmelsen omhandler muligheten til å bruke elektronisk datautveksling når det skal gis melding til tollmyndighetene. Praktiske eksempler er meldinger etter loven kapittel 3 og kapittel 4. Bruk av elektronisk datautveksling forutsetter tollmyndighetenes godkjennelse, og det er fastsatt nærmere vilkår i loven og forskriften. Saksbehandlingsregler for søknader er fastsatt i § 4-13-1, mens vilkår for endring og tilbakekall av tillatelsen finnes i § 4-13-3.

Det er videre fastsatt nærmere vilkår for programvare og meldingsstandard, utveksling og krav til meldingssikkerhet, når melding er lagt frem og om nettsverksleverandør som mellommann. I § 4-13-7 er det fastsatt spesielle regler for elektronisk overføring av transitteringsmeldinger.

Tollmyndighetenes viktigste elektroniske systemer er TVINN (fortolling mv.) og NCTS (transittering). 


Forarbeider til tolloven § 4-13

St.prp. nr. 1 (2008-2009) 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 50

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 §§ 40-44 

Ot. prp. nr. 45 (1996-1997)