Gå til innhold

[Opphevet] § 12-9 Beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer, undersøkelser mv.

Lov og forskrift

Tolloven § 12-9 er en av fem bestemmelser i kapittel 12 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Selve handelstiltakene er regulert i lovens kapittel 10. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer. Beskyttelsestiltak kan iverksettes hvor prisen for eller mengden av importerte landbruksvarer faller under visse nivåer. Det er departementet som foretar undersøkelsene.


Forarbeider til tolloven § 12-9

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 98

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 6

Stortingsvedtak 16. juni 1995 nr. 587