Gå til innhold

[Opphevet] § 11-4 Gjenutførsel ved feil eller særlige omstendigheter

Bestemmelsen inneholder regler om:

  1. Refusjon ved feillevering
  2. Refusjon i særlige tilfeller

1. Refusjon ved feillevering

Noen ganger er varer som blir innført til Norge ødelagte eller beheftet med feil eller mangler. Dersom importøren oppdager feilene før det er gjennomført fortolling, kan det være aktuelt med tollfritak etter § 5-5 eller nedsettelse av beregningsgrunnlaget for toll etter § 7-5. Dersom det er gjennomført fortolling kan importøren på visse vilkår få refundert den tollen som er betalt for en ødelagt eller mangelfull vare.

For å få refusjon er det et vilkår at selgeren i utlandet har påtatt seg ansvaret for mangelen. Dette skjer typisk ved at selgeren leverer en ny vare til erstatning for den mangelfulle, men dette er ikke et absolutt vilkår. Det er tilstrekkelig at selgeren skriftlig har akseptert at varen ikke er i tråd med avtalen. Dette betyr at refusjonsretten er i behold selv om selgerens leveringsevne av ulike grunner er dårlig.

Dersom selgeren ikke har akseptert mangelen, foreligger det ikke rett til refusjon selv om varen rent objektivt eller kjøpsrettslig er mangelfull og kjøperen har returnert den til utlandet.

Tidsfrister for refusjon

For å få refusjon må varen gjenutføres eller legges på tollager senest to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller. Søknaden om refusjon være mottatt hos tollmyndighetene senest ett år etter gjenutførselen. Denne fristen kan ikke forlenges.

Fristene er kumulative, dvs. at begge må være oppfylt for å få refusjon.

Et alternativ til gjenutførsel er destruksjon av varen under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene.

Refusjon av merverdiavgift

Registrerte næringsdrivende (hos de innenlandske avgiftsmyndighetene) får ikke refundert merverdiavgift av tollmyndighetene. Foretak som ikke er registreringspliktige eller registrerte, får refundert merverdiavgift etter egne regler i merverdiavgiftsloven § 10-7. Det er et vilkår for refusjon av merverdiavgift at varen gjenutføres innen ett år etter innførselen. Kravet om refusjon må fremsettes innen de ordinære fristene i foreldelsesloven.

2. Refusjon i særlige tilfeller

Denne delen av § 11-4 må sees på som en sikkerhetsventil. Eksempler på særlige tilfeller der tollmyndighetene tidligere har akseptert å refundere toll er:

  • varer som er returnert til utlandet som gave i forbindelse med humanitær hjelp
  • uavhentede postpakker mv.
  • varer i transitt som feilaktig er blitt fortollet

Tidsfrister for refusjon

For å få refusjon må varen gjenutføres eller legges på tollager senest to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller. Søknaden om refusjon være mottatt hos tollmyndighetene senest ett år etter gjenutførselen. Denne fristen kan ikke forlenges.

Fristene er kumulative, dvs. at begge må være oppfylt for å få refusjon.

Et alternativ til gjenutførsel er destruksjon av varen under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene.

Refusjon av merverdiavgift

Registrerte næringsdrivende (hos de innenlandske avgiftsmyndighetene) får ikke refundert merverdiavgift av tollmyndighetene. Foretak som ikke er registreringspliktige eller registrerte, får refundert merverdiavgift etter reglene som er beskrevet over. Det er et vilkår for refusjon av merverdiavgift at varen gjenutføres innen ett år etter innførselen. Kravet om refusjon må fremsettes innen de ordinære fristene i foreldelsesloven.

 


Forarbeider til tolloven § 11-4

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 21

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 §§ 14 og 15