Gå til innhold

[Opphevet] § 13-9 Plikt til å medvirke ved tollkontroll

Den som befinner seg på et sted der tollmyndighetene har anledning til å kontrollere, skal stanse dersom tollmyndighetene krever det.

Den kontrollerte skal også gi personalia og andre opplysninger som tollmyndighetene finner nødvendig for å utføre kontrollen. Hvilke opplysninger dette er, vil variere, og plikten til å gi opplysninger må tolkes ganske vidt.

I enkelte situasjoner har tollmyndighetene behov for den kontrollertes hjelp i forbindelse med kontrollen, f.eks. til å låse opp dører, vise vei eller kjøre transportmidler til bestemte steder. Dette har den kontrollerte plikt til å gjøre. Den kontrollerte har også plikt til å bli med til tollmyndighetenes lokaler for gjennomføring av personkontroll, røntgenundersøkelse av bagasje mv.

Personer som har med varer, har en plikt til å vise fram varene, herunder åpne bagasje som varene befinner seg inni.

Fly- og ferjeselskap skal utlevere opplysninger om passasjerene fra sine bookingsystemer dersom tollmyndighetene ber om det. Opplysningsplikten gjelder personer som er under reise til eller fra tollområdet eller i tilknytning til en nært forestående reise fra tollområdet.

Det er straffbart å ikke oppfylle pliktene i § 13-9, se § 16-5.


Forarbeider til tolloven § 13-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 103

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 14

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 15 tredje ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901