Gå til innhold

Borgarting 05.01.99

Sammendrag av dom i Borgarting lagmannsrett. Dato 1999-01-06. LB-1998-1088. 

Sammendrag

43 årig tidligere straffet mann frifunnet for overtredelse av tolloven og alkoholloven. 17 200 liter sprit ble innført til Norge som telefaxpapir. Tiltalte leiet et lokale som spriten ble fraktet til. Han ble i byretten dømt for overtredelse av tolloven og alkoholloven. Lagmannsretten fant tiltaltes rolle uklar. Tvilen måtte komme tiltalte til gode slik at han måtte frifinnes. Konkret vurdering.