Gå til innhold

[Opphevet] § 1-4 Kontroll på fremmed territorium

Tolloven § 1-4 gjennomfører folkerettslige avtaler om kontroll, i den utstrekning slike er inngått. I praksis forutsetter en slik avtale gjensidighet, slik at fremmed stats kontrollovgivning gis anvendelse på norsk område.

 

Det foreligger i dag slike avtaler med EU (Sverige og Finland).

Nærmere bestemmelser finner du i tolloven kapittel 14 og forskriften til dette kapittelet.


Forarbeider til tolloven § 1-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 33

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 §§ 4, 75 og 76

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov om grensetollsamarbeid med fremmed stat av 18. desember 1959

Ot. prp. nr. 11 (1959-1960)