Gå til innhold

Ot.prp.nr.19 (1965-1966)

Om lov om toll (tolloven). Her finner du en .pdf-fil av Ot.prp. nr. 19. (Vedlegg til TollABC)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Proposisjonens hovedinnhold

Proposisjonen bygger på det forslag til ny tollov som Tollovkomitéen av 1959 la fram i sin innstilling av 9. mai 1962. Når det gjelder bestemmelsene om straff og inndragning, har en imidlertid lagt til grunn et forslag som Straffelovrådet har utarbeidet.

Loven inneholder bl.a. regler om tollkontrollen i sin alminnelighet og tollbehandlingen av varer, om lagring og innenlands sending av ufortollede varer, om etterberegning og tilbakebetaling av toll og om straff og inndragning ved tollovertredelser. Loven om grensetollsamarbeid med annen stat er innarbeidet i loven, som videre inneholder regler om klage og omgjoring av tollmessige forvaltningsvedtak.

Loven gir på flere områder bare rammebestemmelser, som forutsettes supplert med administrative lovforskrifter.