Gå til innhold

[Opphevet] § 5-8 Vare til luftfart

Mange varer tilknyttet luftfarten er tollfrie:

  • sivile og militære luftfartøy (fly og helikopter)
  • utstyr og deler til luftfartøy
  • bakkeutstyr
  • undervisningsmateriell, herunder flysimulatorer og deler til slike

Private fly mv. er ikke omfattet av tollfritaket i § 5-8. For midlertidig innførsel av slike fly, se § 6-1.

Tollfritakene tilknyttet luftfarten har svært liten praktisk betydning. Grunnen er at de aller fleste varer som er aktuelle i dag har en tollsats på 0.

Det finnes imidlertid også en del fritak for merverdiavgift knyttet til luftfart som har større praktiske betydning. En nærmere beskrivelse av fritakene finner du her. 


Forarbeider til tolloven § 5-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 21 og 22

St. prp. nr. 26 (1979-1980)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

St. prp. nr. 1 (1956)

Kgl. res. 15. september 1922