Gå til innhold

[Opphevet] § 5-5 Ødelagt vare

Noen ganger blir varene ødelagt før fortollingsprosessen er gjennomført. Dette kan gjelde næringsmidler som blir bedervet eller andre varer som er utsatt for f.eks. brann eller vannskader. I slike tilfeller ville det vært urimelig om importøren måtte betale toll for varene. Slike varer er derfor tollfrie.

Skadene på varene må ikke skyldes importøren selv, men kan ha blitt påført under transport eller på tollager. Også varer som blir ødelagte på tollager C omfattes av denne bestemmelsen slik at det ikke skal beregnes toll på slike varer.

Det er et vilkår for tollfritaket at varene blir destruert under kontroll av tollmyndighetene eller annen offentlig myndighet. Tollmyndighetene kan imidlertid gi forhåndstillatelse til at varer destrueres uten at tollmyndighetene er til stede.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift. Andre regler kan gjelde for særavgift.

§ 5-5 overlapper i praksis delvis § 4-26. En ødelagt vare kan etter denne bestemmelsen avstås til tollmyndighetene, men også da må importøren betale for destruksjonen.

Dersom varene ikke er fullstendig ødelagte, kan det være aktuelt med delvis nedsettelse av tollen etter § 7-5.


Forarbeider til tolloven § 5-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s 57

Tidligere bestemmelser og forarbeider 

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 24

St. prp. nr. 65 (1965-1966)