Gå til innhold

[Opphevet] § 6-3 Industrivare som innføres for reparasjon eller bearbeiding

Industrivarer som midlertidig innføres for reparasjon eller annen bearbeiding er tollfrie.

Med industrivarer menes alle varer som ikke er landbruksvarer (se definisjonen i § 6-4-1).

Det er satt som vilkår for tollfritaket at:

  • den opprinnelige varen kan identifiseres i det bearbeidede produkt
  • varen gjenutføres innen ett år
  • varen er utenlandsk eiet

Ved midlertidig innførsel etter § 6-3 skal det stilles sikkerhet for evt. toll- og avgiftskrav i forbindelse manglende gjenutførsel mv. Detaljene om sikkerhetsstillelse er nærmere beskrevet i § 6-2, men etter § 6-3 er det ikke anledning til å bruke carnet som sikkerhet.

Tollfritakene for varer som innføres for reparasjon eller annen bearbeiding gjelder også for merverdiavgift.

Varer som midlertidig innføres for reparasjon o.l.

Det er få prinsipielle problemstillinger knyttet til varer som midlertidig innføres for reparasjon. Tilsvarende er tilfelle hvis f.eks. et transportmiddel eller en maskin er tilføyet deler eller på annen måte er oppgradert. I slike tilfeller vil det som oftest være mulig å identifisere den opprinnelige varen ved gjenutførselen.

Varer som midlertidig innføres for annen bearbeiding

For industrivarer som midlertidig innføres for annen bearbeiding enn det som er beskrevet over, er vilkåret om at varen skal kunne identifiseres i det ferdige produkt viktig.

Vilkåret er oppfylt selv om varen ikke kan gjenkjennes hvis det kan påvises at det er den samme varen som gjenutføres. Identifikasjonskravet kan også oppfylles ved at det regnskapsmessig påvises at de er de samme mengder og volum som er gjenutført når det tas hensyn til bearbeidingen som har foregått. Råtobakk kan f.eks. bearbeides til sigaretter, råolje til bensin osv.

Varer eller deler av varer som blir forbrukt i forbindelse med prosessen er unntatt fra kravet om gjenutførsel. Det kan f.eks. ofte være en del svinn i prosessen fra råvare til ferdigvare.


Forarbeider til tolloven § 6-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 62

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10

St. prp. nr. 1 (2001-2002)

St. prp. nr. 1 (1989-1990)

St. prp. nr. 1 (1982-1983)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser § 15

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959